I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

odvetniki v Ljubljani, Jure Lukančič, ugovor zoper sklep o izvršbi, delitev solastnine, delitev skupnega premoženja zakoncev, odvetnik žiri

Novice

(Ljubljana, 29. maj 2020) - S 1. junijem 2020 ponovno tečejo materialni in procesni roki v nenujnih zadevah.

1. V nujnih sodnih zadevah so roki, tako procesni kot materialni, tekli ves čas trajanja ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, pri čemer je treba opozoriti, da se je v tem času na podlagi odredb, ki jih je izdal predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, spreminjal obseg zadev, ki so se obravnavale kot nujne, in sicer:

 

2. V nenujnih sodnih zadevah, ki so jih sodišča prejela v obravnavanje pred 16. marcem,  je bil na podlagi Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 21/20; povezava: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0539?sop=2020-01-0539), ki jo je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izdal 12. marca 2020 in je bila v Uradnem listu RS objavljena 13. marca 2020, tek procesnih rokov s 16. marcem prekinjen in se bo nadaljeval s 1. junijem 2020.

Ti procesni roki torej ne začnejo teči znova, temveč se njihov tek s 1. junijem nadaljuje do izteka (prim. sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. II Ips 192/2003 povezava: http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/8793/, ki se sicer nanaša na tek roka v času sodnih počitnic, vendar ocenjujemo, da je treba tek rokov razlagati enako tudi v primerih, ko je bilo sodno pisanje, stranki vročeno pred 16. marcem 2020);

3. Na podlagi ZZUSUDJZ, ki je začel veljati 29. marca 2020 (povezava: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0681?sop=2020-01-0681), je bil zadržan tek vseh rokov v nenujnih zadevah – poleg procesnih (ki so prenehali teči že 16. marca na podlagi zgoraj navedene Odredbe predsednika Vrhovnega Sodišča Republike Slovenije) tudi materialnih rokov.

V nenujnih zadevah se tako s 1. junijem 2020 nadaljuje tek vseh rokov, tako materialnih kot procesnih oziroma pričnejo teči roki tudi v tistih nenujnih sodnih zadevah, v katerih je bilo stranki sodno pisanje vročeno v času trajanja ukrepov (prim. 4.a člen ZZUSUDJZ – nenujne sodne zadeve; povezava: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0899?sop=2020-01-0899).

(Ljubljana, 13.03.2020) - Od 16. 3. 2020 vsa sodišča v državi opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah

Vrhovno sodišča RS je 13.03.2020 izdalo odredbo, v skladu s katero, zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID- 19) - koronavirus, ki lahko v večjem obsegu ovira nemoteno oziroma redno izvajanje sodne oblasti, vsa sodišča od 16. 3. 2020 opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen Zakona o sodiščih.

Kot nujne zadeve se štejejo:

1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,

2. postopek v zadevah zavarovanja,

3. izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,

4. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,

5. menični in čekovni protesti ter menične tožbe,

6. spori za objavo popravka objavljene informacije,

7. popis zapustnikovega premoženja, razen v primerih, ko je potrjena smrt zapustnika zaradi okužbe s koronavirusom ali je vzrok smrti neznan,

8. zadeve prisilne poravnave in stečaja (v postopkih zaradi insolventnosti sodišča ne razpisujejo javnih dražb in drugih opravil, ki zahtevajo osebne stike upraviteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih),
9. druge zadeve, za katere tako določa zakon.

 

Vsi razpisani naroki v zadevah, ki ne spadajo v zgoraj navedene nujne zadeve, se prekličejo.

 

Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati posebni ukrepi.

 

Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:
1. ne smejo vstopati v sodne stavbe
2. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno

3. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

 

V zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov se morajo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki želijo podatke v zvezi s postopkom, predhodno najaviti preko objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk v času uradnih ur.

 

Z namenom preprečevanja virusne okužbe se v zgoraj navedenih nujnih zadevah na glavnih obravnavah in javnih sejah ustrezno omeji prisotnost predstavnikov medijev (vendar ne izključi) in določi druge primerne varovalne ukrepe.

 

Za vse primere, ki niso obseženi v zgoraj navedenih primerih, sodišča določijo eno vstopno točko v sodno stavbo, na kateri se izvedejo vsi potrebni preventivni ukrepi za preprečitev virusne okužbe.

 

Osebam, ki kažejo jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje), se prepreči vstop v sodno stavbo.

 

Na podlagi te odredbe predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije določi še druge ukrepe v zvezi z organizacijo poslovanja sodišč.

 

Odredba in na njeni podlagi določeni drugi ukrepi bodo trajali do javno objavljenega preklica, vendar največ do 16. 5. 2020.

(Ljubljana, 20.02.2020) - O časovni omejitvi koncesij v zdravstveni dejavnosti bo odločalo Ustavno sodišče RS.

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je v veljavo stopila v letu 2017, je določila, da se koncesija zdravnikom podeli le na podlagi javnega razpisa za obdobje 15 let. Pri tem se čas koncesije lahko podaljša še za 15 let, a le pod pogojem dopolnitve javne zdravstvene mreže, ni pa več na primer predmet dedovanja, prodaje ali prenosa.

Koncesije na primarni zdravstveni ravni podeljujejo občine, soglasje k podelitvi pa da ministrstvo za zdravje, ki podeljuje koncesije na sekundarni ravni. Koncesionarjem, ki so imeli do zdaj sklenjeno koncesijo za nedoločen čas, se je ta tako skrajšala, saj so do konca decembra 2018 morali dobiti nove odločbe o časovno omejenih koncesijah. Že pred iztekom roka so nekateri zdravniki koncesionarji napovedali, da se bodo na odločbe pritožili in se v primeru neuspeha s tožbo obrnili na upravno sodišče. Slednje je zakon sedaj predalo v presojo Ustavnemu sodšču RS.

(Ljubljana, 22.10.2019) Potrdilo o nekaznovanosti odslej mogoče pridobiti preko portala eUprava

 

Potem, ko je Ministrstvo za pravosodje marca letos preko portala eUprava omogočilo elektronski vpogled v skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu, je sedaj uredilo še možnost pridobitve potrdila o nekaznovanosti na enak način.

Doslej je bilo preko portala eUprava mogoče le oddati vlogo za pridobitev omenjenega potrdila, ki pa ga je ministrstvo nato vročalo po pošti. Gre za dobrodošlo posodobitev sistema eUprava, ki naj bi se po zagotovilih ministrstva v prihodnje nadaljevalo.

(Ljubljana, 26.02.2019) Davek na nepremičnine bo

STA poroča, da je Ministrstvo v razpravah v okviru projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin ugotovilo, da evidence niso popolne v takšni meri, da bi bilo smiselno pristopiti k množičnemu vrednotenju in uveljavitvi zakona o davku na nepremičnine.

Neurejeni so predvsem podatki o dejanski rabi zemljišč, prek katerih potekajo javne ceste in železnica. Težava bi bila, če bi bila glede na velik delež te infrastrukture, ki še vedno leži na zasebnih zemljiščih, za ta zemljišča predvidena oprostitev davka.

Za zajem podatkov dejanske rabe za državne ceste sta zadolžena Dars in Direkcija RS za infrastrukturo. Trenutno sta pri obeh v teku javna razpisa, na osnovi katerih bo izveden zajem podatkov. Če ne bo zapletov pri postopkih oddaje javnega naročila, bodo podatki do roka, 1. junij letos, zajeti, so STA povedali v direkciji.

Za zajem podatkov o dejanski rabi železniške infrastrukture je zadolžena družba SŽ-infrastruktura. Po zagotovilih upravljavca bodo tudi podatki za železnice zajeti do roka 1. junij 2019, so dodali v direkciji.

Za zajem podatkov dejanske rabe za občinske javne ceste pa so zadolžene občine. Glede na to, da so občine šele v fazi priprav aktivnosti - prvič so bile o obveznosti obveščene aprila lani -, v direkciji ocenjujejo, da bo do 1. junija letos podatke posredovala ena tretjina občin.

"Prejete podatke občin bo treba preveriti in vključiti v matično evidenco dejanske rabe cestne in železniške infrastrukture, za kar potrebujemo dodatni kader, ki pa še ni odobren. Za vzpostavitev in vodenje matične evidence je zadolžena Direkcija RS za infrastrukturo, ki do sedaj še ni imela tovrstne naloge," pravijo v direkciji.

Kljub temu ocenjujejo, da bodo do konca leta v matično evidenco vključeni podatki dveh tretjin občin.

V direkciji dodajajo, da občinam svetujejo pri pripravi za zajem podatkov dejanske rabe. Potem ko so na predstavitvi januarja v Ljubljani imeli 100 udeležencev, imajo za štiri predvidene predstavitve v marcu 80 prijavljenih. "Odziv občin je torej pričakovan, zato upravičeno pričakujemo, da bodo prejeti tudi zahtevani podatki. Je pa rok prekratek in dejansko ni mogoče vsega izvesti v treh mesecih, kolikor je še do zakonskega roka," pravijo.

© 2016-2019 Odvetniška pisarna Lukančič

Sledite nam:

  • LinkedIn Social Icon