top of page

ENGSLO

 

Gospodarsko pravo

odvetnik v Ljubljani, izterjave, delovno pravo, ugovor zoper sklep o izvršbi, dedno pravo, stečaj, nepremičninsko pravo, razveza zakonske zveze

Gospodarsko pravo (v nekaterih državah poznano tudi pod pojmom trgovinsko pravo) ureja položaj gospodarskih subjektov, njihove pravice in obveznosti. Pri tem so gospodarski subjekti gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost ter samostojni podjetniki. Gospodarsko pravo izhaja iz civilnega zasebnega prava, kar posledično pomeni, da so subjekti med seboj v prirednem razmerju. Podlaga za sklepanje gospodarskih poslov je Obligacijski zakonik, ki gospodarske pogodbe definira kot pogodbe, ki jih med seboj sklepajo gospodarski subjekti. 

 

Za področje gospodarskega prava je značilno prepletanje civilih in javnopravnih pravil. Sestavljeno je iz pravnih pravil, ki urejajo gospodarske subjekte (gospodarsko statusno pravo – pravo družb), gospodarske posle, pravno ureditev trga (tržno in konkurečno pravo) ter vrednostne papirje.

 

Pomembne podpanoge so tudi prevozno oziroma (s tujko) transportno pravo, pravo intelektualne lastnine ter zavarovalno pravo. Zlasti za prevozno pravo je značilna velika interdisciplinarnost, saj ima poleg elementov gospodarskega in civilnega prava veliko primesi iz področij delovnega, mednarodnega in upravnega prava.

 

Pravo intelektualne lastnine se naprej deli na avtorsko pravo, ki ureja pravne odnose v zvezi z ustvarjanjem in izkoriščanjem avtorskih del, ter na pravo industrijske lastnine, ki omogoča izkoriščanje določenih priznanih pravic (na primer patenta, blagovne znamke, modela) in drugim prepoveduje, da bi to pravico izkoriščali brez soglasja nosilca pravice.

 

Zavarovalno pravo ureja razmerje med zavarovalnico, zavarovancem (in zavarovalcem, kadar gre za različni osebi), subjektom, ki je upravičen do izplačila in včasih še z regresnim zavezancem. 

 

Odvetniška pisarna Lukančič s področja gospodarskega prava strankam ponuja celoten spekter storitev, vključno z naslednjim:

 

- svetovanje pri statusnopravnih vprašanjih obstoječih                                   gospodarskih subjektov,

- ustanavljanje novih gospodarskih subjektov, priprava družbenih pogodb, 

- svetovanje pri sklepanju gospodarskih poslov,

- zastopanje v gospodarskih sporih,

- priprava sporazumov o zaupnosti (NDA), pogodb o poslovnem sodelovanju,   pogodb o financiranju, itd.

- izterjave.

 

 

bottom of page