top of page

Ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi in tožba na nedopustnost izvršbe

Ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi in tožba na nedopustnost izvršbe omogočita osebi s pravico, ki preprečuje izvršbo na premičnine, na nepremičnine ali ne denarna sredstva, da prepreči nadaljnji tek izvršilnega postopka na takšen predmet izvršbe. Gre za primere, ko stvar, ki je v posesti dolžnika, ni v njegovi lasti, oziroma ima tretji na njej kakšno drugo pravico, zaradi katere ta ne more biti predmet izvršbe. Takšna situacija bo najpogosteje nastopila, ko bo tekla izvršba na premičnine. Predmet izvršbe je sicer lahko vsaka dolžnikova stvar, v kolikor ni z zakonom izvzeta iz izvršbe oziroma ni izvršba na njej z zakonom omejena.

 

Če sodišče dovoli izvršbo z rubežem premičnin, ki so v posesti dolžnika, premičnine pa v sklepu o izvršbi (kjer je izrecno določeno, da se opravi izvršba na premičnine dolžnika), izrecno še niso opredeljene, lahko tretji vloži ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi šele, ko postanejo premičnine določene ali vsaj določljive, to je z rubežem premičnin.

 

Ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi mora biti vložen do konca izvršilnega postopka. V kolikor tretji z ugovorom ne uspe, lahko v predpisanem roku vloži  tožbo na nedopustnost izvršbe. Le-ta zagotavlja tistemu, ki je vložil ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi možnost preprečiti izvršbo na določen predmet, na katerem zatrjuje, da ima pravice, ki preprečujejo izvršbo. Tožba na nedopustnost izvršbe je torej pravno sredstvo, ki zagotavlja osebi, ki je (neuspešno) vložila ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi varovanje njegovega upravičenja na predmetu izvršbe.

 

Tožba na nedopustnost izvršbe je dopustna le pod zakonsko določenimi pogoji. Dolžnik lahko v tridesetih dneh do pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi ugovora začne pravdo ali drug postopek za ugotovitev nedopustnosti izvršbe. Oseba, katere solastninski delež na premični stvari, ki je predmet izvršbe, ne presega polovice njene vrednosti, ne more zahtevati, da se izvršba glede njenega deleža izreče za nedopustno. Iz zneska, dobljenega s prodajo stvari, pa ima pravico zahtevati izplačilo svojega deleža sorazmerno ceni, doseženi s prodajo, vendar najmanj sorazmerno ocenjeni vrednosti, in sicer pred vsemi upniki in pred povrnitvijo stroškov izvršilnega postopka. Kot rečeno, uveljavljanje nedopustnosti izvršbe pride največkrat v poštev ravno kadar je predlagana izvršba na premičnine, saj imetnik pravic na premičnini na ta način uveljavlja varstvo svojih pravic (npr. da je premičnina, ki je zajeta z izvršbo zoper dolžnika dejansko v lasti tretje osebe in tako ne sme biti predmet izvršbe).

 

Tožba na nedopustnost izvršbe meri zoper samo izvršbo, ne pa zoper izvršilni naslov. Z njo zato ni mogoče izpodbijati obstoja in višine terjatve, ugotavljati ničnosti izvršilnega naslova itd. Če je tretji z ugovorom ali tožbo uspešen, se izvršba na premičnine, v delu, ki se nanaša na premičnine na katerih ima tretji kakšno pravico, ustavi in se glede te premičnine, sklep o izvršbi razveljavi.

Vprašajte nas

Vaše sporočilo je bilo poslano

Mogoče vas zanima tudi:

bottom of page