top of page

ENGSLO

 

Delovno pravo

odvetnik v Ljubljani, izterjave, delovno pravo, ugovor zoper sklep o izvršbi, dedno pravo, stečaj, nepremičninsko pravo, razveza zakonske zveze

Delovno pravo ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev. Osnovano je na civilnem pravu, vendar ima več posebnosti, med drugim izhaja iz deklarirane neenakopravnosti strank, zaradi česar so te omejene v svoji avtonomiji. Pogodbena volja strank tako ni prosta, predpisani so minimalni standardi, ki jih morata spoštovati delavec in delodajalec, tako pri sklepanju same pogodbe o zaposlitvi, kot tudi tekom trajanja delovnega razmerja. 

 

Delovnopravna panoga obsega individualno delovno pravo, ki ureja pravice in obveznosti posameznih delavcev in delodajalcev, v dobi industrializacije pa so delavci spoznali, da so pri uveljavljanju svojih pravic uspešnejši, če se povežejo v kolektive in tako se je pojavilo kolektivno delovno pravo, ki se danes nanaša na tristransko razmerje med delavci, delodajalci in delavskimi organizacijami.

 

Odvetniška pisarna Lukančič svetuje in zastopa delavce in delodajalce: 

- v postopku odpovedi delovnih razmerij,

- v disciplinskih postopkih, 

- v individualnih delovnih sporih o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja, 

- v sporih o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem oziroma njihovimi pravnimi nasledniki, ter

- v sporih o pravicah in obveznostih iz industrijske lastnine, ki nastanejo med delavcem in delodajalcem na podlagi delovnega razmerja.

 

Za delodajalce pripravljamo pogodbe o zaposlitvi in izobraževanju, kadrovske evidence, akte o sistematizaciji delovnih mest in druge notranje akte ter poskrbimo, da so ti usklajeni tako medsebojno, kot tudi navzven, z veljavnimi predpisi. 

bottom of page