top of page

ENGSLO

 

Nepremičninsko pravo

odvetnik v Ljubljani, izterjave, delovno pravo, ugovor zoper sklep o izvršbi, dedno pravo, stečaj, nepremičninsko pravo, razveza zakonske zveze

Nepremičninsko pravo se uvršča v področje civilnega prava in obsega tako stvarno in obligacijsko pravo, zemljiško knjižno pravo, pravo etažne lastnine, pravo kmetijskih zemljišč, dedno in tudi davčno pravo. Z zakonskimi in podzakonskimi predpisi vseh naštetih panog se včasih srečajo stranke, ko želijo skleniti pravni posel, s katerim bi prenesli lastninsko pravico na nepremičnini, jo obremenili ali ukinili pravice, s katerimi je obremenjena.

 

Ker gre običajno za vprašanja, ki imajo dolgoročne posledice in so pogosto precej kompleksna, sta preudarnost in doslednost nujni. V prvi vrsti mora pripravljena dokumentacija ob zaključku posla biti sposobna za vpis v zemljiško knjigo, saj se šele s tem dejanjem postopek prenosa stvarne pravice pravno veljavno zaključi in je pridobitelj zavarovan pred morebitnimi goljufijami druge pogodbene stranke ali tretjih oseb. Da bo temu res tako je ključna že dobra priprava, tj. ustrezna ocena zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine pred sklenitvijo pravnega posla, v fazi izvedbe pa upoštevanje pravil o obvezni obliki in sestavinah pripravljenih dokumentov ter oprava vseh predpisanih postopkov. 

 

V Odvetniški pisarni Lukančič iz področja nepremičnskega prava opravljamo zlasti naslednje storitve:

- sestava prodajnih pogodb za nepremičnine,

- uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,

- sestava najemnih pogodb,

- ureditev razmerij med solastniki oziroma etažnimi lastniki,

- sestava pogodb o delitvi solastnine in zastopanje v postopkih sodne delitve solastnine,

- vzpostavitev etažne lastnine,

- določitev pripadajočega zemljišča k stavbi,

- sklepanje poslov s kmetijskimi zemljišči,

- ustanavljanje in ukinjanje služnosti.

bottom of page