top of page

ENGSLO

 

Civilno pravo

odvetnik v Ljubljani, izterjave, delovno pravo, ugovor zoper sklep o izvršbi, dedno pravo, stečaj, nepremičninsko pravo, razveza zakonske zveze

Civilno pravo sodi v sfero zasebnega prava, ki ureja odnose med enakopravnimi subjekti. Pri tem imajo poseben pomen načela enakopravnosti, dispozitivnosti in avtonomije volje strank. To pomeni, da so stranke načeloma svobodne pri urejanju medsebojnih razmerij in so norme torej dispozitivne, namesto obligatorne narave. Udeleženci so pri urejanju obligacijskih razmerji prosti (avtonomija volje), omejitev predstavljajo le ustava, prisilni predpisi in moralna načela. Izven teh omejitev pa zakonske norme torej zavezujejo le, če se stranke ne dogovorijo drugače. Za razliko od javnega prava, država tu ni neposredno udeležena, kar pomeni, da civilni postopki tečejo zgolj zaradi volje strank, v zasebnem interesu. Panoge civilnega prava so obligacijsko, dedno, stvarno, osebnostno in družinsko pravo.

 

Podveja obligacijskega prava je odškodninsko pravo. Storitve odvetniške pisarne iz tega področja obsegajo pregled škodnega primera in oceno odškodnine, do katere je upravičen odškodovanec po pozitivnih predpisih in slovenski sodni praksi. V naslednji fazi pripravimo odškodninski zahtevek ter ga naslovimo na subjekta, ki je zavezan povrniti nastalo škodo oziroma na zavarovalnico, kjer ima povzročitelj sklenjeno zavarovalno polico za konkretni škodni primer. Več o naših storitvah s področja odškodnin si lahko preberete tukaj.

 

V okviru družinskega prava odvetniška pisarna svetuje in zastopa stranke v postopkih razveze zakonske zveze, ugotavljanja in delitve skupnega premoženja zakoncev ter vprašanjih varstva in vzgoje, stikov ter preživljanja skupnih otrok zakoncev. 

 

Stvarno pravo sodi v sfero civilnega prava. Stvarnopravni zakonik ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihovega nastanka oziroma pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. Gre za razmerja med ljudmi glede na stvar ter tudi premoženjska razmerja med posamezniki. Stvarne pravice so lastninska pravica, zastavna pravica, služnosti, pravica stvarnega bremena in stavbna pravica, pomembno pri tem pa je, da učinkujejo nasproti vsem in so izključujoče narave. Odvetniška pisarna Lukančič se ukvarja s pravnimi posli, s katerimi stranke stvari pridobijo, odsvojijo, obremenijo ali delijo ter z reševanjem sporov, ki nastajajo iz teh naslovov.

 

V posebnih zavihkih naših področij dela sta obravnavani še podveji nepremičninsko in dedno pravo

 

 

bottom of page