top of page

ENGSLO

 

Dedno pravo

odvetnik v Ljubljani, izterjave, delovno pravo, ugovor zoper sklep o izvršbi, dedno pravo, stečaj, nepremičninsko pravo, razveza zakonske zveze

Sodi v sfero civilnega zasebnega prava in vsebuje pravila, ki urejajo prehod premoženja iz preminule osebe (zapustnik) na drugo osebo (dedič). Zakon je obseg dednih upravičencev ter njihove dedne deleže v prvi vrsti prepustil volji zapustnika, ki mora biti izražena v eni izmed strogo predpisanih oblik. Kadar zapustnik ni napravil veljavne oporoke oziroma se ta ne najde, se dedovanje izvede na podlagi zakonitega dednega reda. 

 

Dedovanje pomeni pravno nasledstvo umrlega in s tem, ko dedič pridobi zapuščino, nanj preidejo vse pravice in obveznosti zapustnika. Dediči za obveznosti zapustnika odgovarjajo le do višine vrednosti podedovanega premoženja.

 

Pri dedovanju na podlagi oporoke velja omeniti še institut nujnega dediča. Do dedovanja nujnega deleža lahko pride, ko je zapustnik sicer napisal veljavno oporoko, s katero je želel razpolagati s svojim premoženjem po smrti, vendar pri tem ni upošteval nujnih dedičev, ki jih predvideva Zakon o dedovanju. To so pokojnikovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi starši in njegov zakonec. Dedi in babice ter bratje in sestre pokojnika so nujni dediči le tedaj, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje. Nujni dediči dedujejo le, če so po zakonitem dednem redu upravičeni dedovati, kar pomeni, da bi dedovali, če zapustnik ne bi sestavil oporoke. Z nujnim deležem se tako ne da razpolagati, v tem delu je načelna svoboda testiranja omejena. Nujni delež znaša v primeru potomcev, posvojencev in njihovih potomcev ter zakonca polovico, nujni delež drugih dedičev patretjino tistega deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu izmed njih po zakonitem dednem redu. Nujnemu dediču gre določen del vsake stvari in vsake pravice, ki sestavlja zapuščino, oporočitelj pa lahko tudi določi, da dobi nujni dedič svoj delež v določenih stvareh, pravicah ali v denarju. Pomembno je poudariti, da morajo nujni dediči nujni delež zahtevati, saj jim ga zapuščinsko sodišče po uradni dolžnosti ne prizna.

 

Odvetniška pisarna Lukančič svojim strankam nudi celoten nabor storitev, kot so na primer:

- sestava in hramba oporok,

- svetovanje in zastopanje v zapuščinskih postopkih,

- uveljavljanje nujnih deležev,

- izpodbijanje oporok,

- izločanje premoženja iz zapuščine in drugi dednopravni spori,

- urejanje razmerij med predniki in potomci pred nastopom dedovanja.

bottom of page