top of page

Kako sestaviti oporoko, zapuščinska obravnava

Veljavna je tista oporoka, ki je napravljena v obliki, kakor jo določa zakon in ob pogojih, ki jih določa zakon. Na veljavnost oporoke ne vpliva odločitev sodišča, ali se zapuščinska razprava opravi ali ne. Pravilna sestava oporoke je zato ključna za uspešno izpolnitev poslednje volje zapustnika, uresničitev katere osebe, zainteresirane za dedovanje, ne bodo mogle preprečiti. Po Zakonu o dedovanju je sestava oporoke mogoča v obliki lastnoročne oporoke, kot pisna oporoka pred pričami, notarska ter kot sodna oporoka.

 

Pisna oporoka pred pričami (tudi alografska oporoka) je ena izmed zakonsko predpisanih oblik, ki jo predvideva Zakon o dedovanju. Gre za oporoko, ki jo lahko napiše druga oseba, oporočitelj pa jo le podpiše. Za veljavnost take oporoke je potrebno, da oporočitelj v navzočnosti dveh prič lastnoročno podpiše listino, ki mu jo je sestavil kdo drug, ko hkrati izjavi pred njima, da je to njegova oporoka. Vloga prič pri tej obliki je, da potrdita dejstvo, da je oporočitelj pred njima podpisal oporoko in izjavil, da je to njegova oporoka. Priči se podpišeta na sami oporoki s pristavkom, da se podpisujeta kot priči. Pisna oporoka pred pričami pa je veljavna tudi brez takšnega pristavka.

 

Lastnoročna oporoka je veljavna, če jo je oporočitelj lastnoročno napisal in podpisal, ne glede na to ali je označil, kdaj je bila sestava oporoke napravljena ali ne. Pisna oporoka pred pričami in lastnoročna oporoka se tako razlikujeta v tem, da v prvem primeru primeru samo besedilo oporoke lahko zapiše tretja oseba, pri lastnoročni oporoki pa je lasten zapis oporočitelja zakonski pogoj za njeno veljavnost. Prav tako je pri prvi sestava oporoke pospremljena z dvema pričama, ki se na samo oporoko tudi podpišeta (kar predstavlja pogoj za veljavnost take oporoke), medtem ko lahko lastnoročno oporoko oporočitelj napravi v odsotnosti vseh drugih oseb.

 

Sestava oporoke, naj bo pisna oporoka pred pričami ali lastnoročna oporoka, bo sredstvo za uveljavitev zapustnikove poslednje volje, ko bo razpisana zapuščinska razprava. Tam bo oporoka razglašena in, kolikor na njeno veljavnost ali vsebino ne bo ugovorov, bo zapuščinska razprava lahko hitro zaključena. Kadar zapustnik ne bo razpolagal s premoženjem, ali bo celotno njegovo premoženje v premičninah, bo sodišče odločilo, da se zapuščinska razprava na opravi. Sklep o dedovanju bo v tem primeru izdan na podlagi listin v spisu in morebitnih pisnih izjav dedičev, zapuščinska obravnava pa bo (v odsotnosti drugih dednopravnih zahtevkov) brez nadaljnega zaključena.

Vprašajte nas

Vaše sporočilo je bilo poslano

Mogoče vas zanima tudi:

bottom of page